صفحه اصلی » مرکز بهداشتی درمانی

مرکز بهداشتی درمانی

در هفته سلامت : آتش زدن اجناس تاریخ گذشته در فداغ

با آغاز هفته سلامت مبنی بر شعار ایمنی غذا از مزرعه تا سفره امروز طی بازدید ضربتی از مغازه های مواد غذایی در سطح روستا توسط خانم حسن پور کارشناس بهداشت محیط گراش و رستمی بهورز خانه بهداشت فداغ مقدار یکصد و بیست و دو کیلوگرم مواد غذایی فاقد تاریخ مصرف جمع آوری و پس از صورتجلسه با حضور دهیار ...

مشاهده بیشتر »

کلنگ پروژه عمرانی در مرکز بهداشت فداغ بر زمین خورد

با پیگیری های مستمر دکتر محمدی معاون بهداشتی و موافقت دکتر محقق معاون توسعه و مدیریت منابع علوم پزشکی گراش، از محل اعتبارات دولتی کلنگ اولین پروژه طرح های عمرانی جهت تعمیر و حصارکشی دیوار مرکز بهداشت فداغ با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال زمین خورد.

مشاهده بیشتر »