صفحه اصلی » انجمن ادبی شاعران و نویسندگان

انجمن ادبی شاعران و نویسندگان

تشکیل انجمن ادبی شاعران و نویسندگان در فداغ

با انگيزه‌ ی توسعه و گسترش هنر شعر و ادبیات و توجه به تبحر و چیره دست بودن و نبوغ و پیشرفت زیاد شاعری و نویسندگی در منطقه فداغ و تلاش برای شناسایی استعدادها و سامان دادن آن ، قرار است به همین بهانه جلسه ای برای تشکیل انجمن ادبی شاعران و نویسندگان در دارالقرآن نجم الثاقب فداغ برگزار شود.

مشاهده بیشتر »